Beleid Bescherming van persoonsgegevens

 

Privacyverklaring

I. Verwerking van uw persoonsgegevens in het Agentschap voor Buitenlandse Handel

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel, een openbare instelling met maatschappelijke zetel te Montoyerstraat 3, 1000 Brussel, hierna “ABH” genoemd, verbindt zich ertoe de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens na te leven zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming - Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR).

Het ABH neemt alle mogelijke maatregelen aangaande de veiligheid en vertrouwelijkheid van het verwerken van persoonsgegevens en ziet er op toe dat elke verwerking behoorlijk en rechtmatig gebeurt. Het ABH kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie is hier steeds beschikbaar.  

II. Voor welke doeleinden verzamelen, verwerken en bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens worden door het ABH verzameld ten einde haar taken te kunnen uitvoeren zoals bepaald in artikelen 3 tot en met 5 van het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 overeengekomen tussen de Federale Overheid en de Gewesten (Belgisch Staatsblad 20.12.02).

De persoonsgegevens die u deelt met het ABH, via onze partners, bij uw bezoek aan onze website, en/of bij het invullen van één of meerdere van onze contactformulieren worden in onze gegevensbank verzameld en verwerkt door het ABH. De gegevens worden verzameld in het kader van de taken van het ABH, zoals onder andere:

 • uw vragen om informatie in het kader van onze opdracht te beantwoorden
 • een optimale dienstverlening te verschaffen
 • uw profiel te beheren
 • uw deelname aan de missies of seminaries van het ABH te beheren
 • uw website ervaring te verbeteren
 • ...

III. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens?

Het ABH stelt zich in overeenstemming met de bepalingen in het Samenwerkingsakkoord ten dienste van de drie gewestelijke export bevorderende instellingen en van de Federale Overheid. Het ABH heeft zo als ontvanger toegang tot gegevens die ons door onze partners, waaronder de voornoemde drie gewestelijke export bevorderende instellingen en de Federale Overheid, in het kader van onze opdracht worden meegedeeld.

Onze voornoemde partners staan er als verwerkingsverantwoordelijken voor in dat de betrokken informatie rechtmatig en behoorlijk verzameld wordt. De publieke gegevens en persoonsgegevens verkregen via deze verwerkingsverantwoordelijken kunnen relevant zijn en gebruikt worden voor de doelen die het ABH vermeldt in deze privacyverklaring, maar ook om de juistheid van de gegevens in onze bestanden te controleren en als ondersteuning van onze wettelijke opdracht.

IV. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

We verzamelen en gebruiken de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, nummer van paspoort/identiteitskaart, ondernemingsnummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer/gsm-nummer;
 • Gegevens die u aan ons doorgeeft wanneer u onze contactformulieren invult: onderwerp, vragen, en verdere verduidelijking.
 • Foto’s en video’s kunnen eveneens verzameld en verwerkt worden ten einde deze te kunnen gebruiken voor interne en externe communicatie in verband met de uitvoering van onze opdracht.
 • Daarnaast verzamelt het ABH ook gegevens over zijn personeel, zijn klanten en leveranciers in het kader van de normale uitoefening van de ondersteunende diensten van het ABH (m.n. personeels-, klanten- en leveranciersbeheer).

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het beleid beschreven in de bovengenoemde GDPR-verordening.

Ze worden uitsluitend verwerkt door het personeel en de onderaannemers van het Agentschap voor Buitenlandse Handel voor de hierboven beschreven doeleinden.

V. Met wie delen we uw gegevens?

De gegevens die wij over u verzamelen, worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen gebruikt door de diensten van het ABH en haar onderaannemers die in het kader van hun opdracht voor het ABH toegang krijgen enkel en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht van het ABH en voor zover deze dienstverleners garant staan ten aanzien van de toegang en eventueel gebruik van deze gegevens en informatie.

Voor alle vragen om ondersteuning worden uw persoonlijke gegevens – achternaam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres – toegevoegd aan een database, beheerd door het ABH of zijn representatieve gegevensverwerker.

Zoals vermeld in artikel 5 van het Samenwerkingsakkoord hebben de Gewesten en de Federale Overheid  rechtstreeks en kosteloos toegang tot de databanken van het ABH. Elke andere natuurlijke of rechtspersoon dient, wat de informatie en al de aspecten eigen aan de buitenlandse handel betreft, zich te wenden tot de gewestelijke dienst belast met de buitenlandse handel, al naargelang het gewest waar hij gevestigd is.

De verzamelde en verwerkte gegevens worden beheerd door de verantwoordelijke dienst bij het ABH. Om de verspreiding van informatie over de missies en andere activiteiten van het ABH te verbeteren, kunnen deze gegevens worden gebruikt door andere afdelingen van instellingen, agentschappen en andere instanties die verband houden met de opdracht van het ABH, na schriftelijke toestemming van de diensten die de betreffende gegevens beheren.

We geven geen persoonsgegevens door aan derden die geen deel uitmaken van de genoemde ontvangers of die niet onder het vermelde wettelijke kader vallen. De enige uitzonderingen hierop zijn de gegevens die publiekelijk consulteerbaar zijn via officiële publicaties (Belgisch Staatsblad, Kruispuntbank der Ondernemingen, ...) en de eventuele doorgifte aan instanties die belast zijn met een controle- of inspectiemissie in toepassing van de Belgische wetgeving, zoals een onderzoeksrechter.

Het ABH zal persoonlijke gegevens in geen geval bekendmaken aan derden voor directmarketingdoeleinden.

VI. Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

Voor de verwerking in kwestie worden uw gegevens bewaard zo lang dat nodig is voor een goede dienstverlening, en daarna verwijderd.

VII. Hoe kunt u uw gegevens raadplegen, op juistheid controleren en zo nodig corrigeren?

U hebt het recht om te allen tijde een kopie van uw persoonlijke gegevens op te vragen om de nauwkeurigheid van de opgeslagen informatie na te gaan, te corrigeren of bij te werken. U kunt ook vragen dat uw persoonlijke gegevens volledig worden gewist als er geen verzoek van u in verwerking is.

Om uw privacy en veiligheid te waarborgen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat u gegevens kunt bekijken en eventueel corrigeren.

VIII. Wat doen we om misbruik of ongeoorloofde toegang te voorkomen?

Het ABH heeft een aantal procedures geïmplementeerd (hardware, elektronisch en administratief), die zij regelmatig opnieuw evalueert. We voeren updates uit om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, de beveiliging te garanderen en ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie correct wordt gebruikt om de gewenste behandeling uit te voeren.

Uw gegevens worden opgeslagen op de server van onze institutionele ICT- partners voordat ze worden verwerkt.

Externe onderaannemers hebben een contract getekend met het ABH op grond waarvan zij wettelijk verplicht zijn om de toepasselijke wetgeving rond de bescherming en verwerking van persoonsgegevens te respecteren, en meer bepaald de GDPR.

Het personeel van het ABH dat toegang heeft tot informatie die identificatie van personen mogelijk maakt, is verplicht deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel zich onthouden van het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan het leveren van de diensten waarvoor ze is bedoeld.

De bevoegde personen aangesteld door het ABH hebben toegang tot de gegevens via hun persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen deze bevoegde personen hebben toegang tot de gegevens, en dat via een welbepaald systeem.

XI. Aan wie moet u vragen of klachten richten?

Om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te verwijderen of te corrigeren, neemt u contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO).

In geval van een geschil kunnen klachten worden gericht aan de Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) van het ABH of aan de Belgische Gegevensverwerkingsautoriteit. 

De Belgische Gegevensverwerkingsautoriteit 
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
T: +32 (0)2 274 48 00 & +32 (0)2 274 48 35
Website
Contact per e-mail

 

Disclaimer

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel en alle partijen, die bijdragen aan de informatie op deze website vermeld, trachten de accuraatheid van de gegevens zoveel als mogelijk te verzekeren zonder hier enige aansprakelijkheid voor op te kunnen opnemen. Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites, wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring en heeft enkel een informatief doel.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving op welke manier ook gebruik maakt van de informatie, ziet af van elk verhaal jegens het Agentschap voor Buitenlandse Handel dat in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor directe of indirecte schade, waaronder doch niet beperkt tot door derden gepleegde inbreuken op de GDPR-wetgeving en/of malware in vermelde links.

 

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard.
 

Beheer uw cookie-voorkeuren

Een cookie, wat is dat?

In een tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde permanente cookies).


Waarom gebruiken we cookies?

Het ABH maakt op haar website www.abh-ace.be gebruik van drie soorten cookies:

 • essentiële cookies;
 • functionele cookies;
 • analyse cookies.

Het ABH gebruikt essentiële en functionele cookies om de inhoud van haar website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze website wil bezoeken.

Het ABH gebruikt daarnaast ook "MATOMO " voor analytische doeleinden. Deze analysetool meet de websitebezoeken. Om hiervoor extra nuttige informatie te verzamelen plaatst deze analysetool cookies die we gebruiken om de websitebezoeken (trafiek) te meten. Daarmee weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp waar veel interesse voor is.

Voor deze analysetool maken we gebruik van een Matomo-Cloud, een externe partner die zowel z'n organisatie als de achterliggende datacenters binnen Europa heeft en volop inzet op GDPR-compliance en respect voor de privacy. Voor het gebruik van de cookies voor analytische doeleinden wordt voorafgaandelijk jouw toestemming gevraagd. Deze cookies worden dus alleen op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiervoor uw akkoord hebt gegeven. Indien u uw akkoord niet geeft, worden er slechts beperkte bezoekersstatistieken verzameld zonder dat er cookies worden geplaatst.

Lijst van essentiële cookies

Deze cookies zijn om puur technische redenen nodig om de website te kunnen bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht en deze cookies worden geplaatst zodra u de website bezoekt.

Lijst van essentiële cookies

Naam

Vervaldag

Inhoud

Doel

BIGipServerF2W-…

Tot het einde van de sessie

Opeenvolging van tekens

Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.

TS01448b0 (tekens na TS… variëren)

Tot het einde van de sessie

Opeenvolging van tekens

Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.


Lijst van functionele cookies

Je mag deze cookies niet weigeren indien je naar onze website wenst te surfen maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.

Lijst van functionele cookies

Naam

Vervaldag

Inhoud

Doel

language

365 dagen (1 jaar)

Taal van de laatst bezochte pagina

Bij een volgend bezoek aan de site komt men automatisch op de homepagina in de gekozen taal terecht.

has_js

Tot het einde van de sessie

1

Snelle check of javascript beschikbaar is.

fedconsent

90 dagen

cookie-voorkeuren

Bewaart de gemaakte keuzes uit de cookie-popup


Lijst van analytische cookies

Onderstaande cookies worden enkel geplaatst als u de analytische cookies aanvaardt.

Lijst van analytische cookies

Naam

Vervaldag

Inhoud

Doel

_pk_id

28 dagen

Token id

Analyse van het bezoekersaantal website.

_pk_ref

6 maanden

 

Analyse van het bezoekersaantal website.

_pk_ses

50 minuten

Session ID

Analyse van het bezoekersaantal website.


Hoe kan ik zien welke cookies werden geïnstalleerd op mijn toestel en hoe kan ik ze verwijderen?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Gebruik je een andere browser? Kijk na of de procedure voor je browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org. Deze website bestaat alleen in het Engels.