Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH) werd opgericht via het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de Federale Overheid en de Gewesten en wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan Zijne Majesteit de Koning Erevoorzitter is.

Het Agentschap stelt zich ten dienste van de drie gewestelijke exportbevorderende instellingen en de Federale Overheid. Zo fungeert het als een forum waar de federale bevoegdheden inzake internationale politiek en de gewestelijke bevoegdheden inzake internationale handel mekaar kunnen ontmoeten.

Mission Statement

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel spant zich in om de drie Gewesten en de Federale overheid te steunen bij de bevordering van de buitenlandse handel.

Volgens artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de Federale overheid en de Gewesten, is het Agentschap bevoegd voor:

• het beslissen en het overgaan tot de organisatie van gezamenlijke handelsmissies op initiatief van één of meer Gewesten of op vraag van de Federale Overheid;
• het organiseren, ontwikkelen en verspreiden van informatie, studies en documentatie over de buitenlandse markten ten behoeve van de gewestelijke diensten belast met de buitenlandse handel in overeenstemming met bijlage 1;
• de taken van gezamenlijk belang waartoe de Raad van Bestuur unaniem heeft beslist. De Raad heeft in december 2014 in die hoedanigheid beslist dat het ABH vanaf 2015 bijdraagt tot de logistieke organisatie en het economische luik van twee buitenlandse Staatsbezoeken van het Belgische vorstenpaar per jaar.

Pijler 1

Een eerste pijler betreft het organiseren van twee economische zendingen per jaar. De organisatie hiervan gebeurt samen met het Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX), hub.brussels en Flanders Investment & Trade (FIT). Daarnaast wordt samengewerkt met de FOD Buitenlandse Zaken die instaat voor de protocollaire en politieke aspecten van het programma. Aan de zendingen, die vooral focussen op economische groeiregio’s en –landen, nemen bedrijven uit diverse sectoren deel. Belgische bedrijfsafgevaardigden kunnen er op hoog niveau contacten leggen met lokale industriële topspelers, organisaties en overheidsinstanties.

Pijler 2

Een tweede pijler omvat het ontwikkelen en verspreiden van informatie over buitenlandse markten. De dienst Overseas Business Opportunities Centre verspreidt drie categorieën van handelsberichten: handelsvoorstellen, openbare aanbestedingen en internationale projecten. De dienst bezorgt ook proceduregidsen, lastenboeken tegen kostprijs, gepersonaliseerde statistiekabonnementen over de buitenlandse handel, newsflashes met de laatste nieuwe economische en juridische ontwikkelingen en organiseert seminaries met betrekking tot de internationale handelsopportuniteiten voor Belgische bedrijven.
Sinds 1 april 2015 werd overigens een nieuw pakket, Trade4U genaamd, gelanceerd opdat bedrijven gepersonaliseerde handelsopportuniteiten via een app zouden kunnen ontvangen. Ook stelt het ABH economische studies, landenstudies en nota’s met vergelijkende nationale en internationale statistische gegevens over de buitenlandse handel ter beschikking. Tot slot wordt advies verstrekt over internationale handelsreglementering en –wetgeving.

Strategie en doelstellingen

De belangrijkste doelstelling van het Agentschap voor 2022 is om de uitgestelde prinselijke missies en Staatsbezoeken die voor 2022 zijn gepland, effectief te kunnen uitvoeren. De opeenvolgende verschuivingen hebben geleid tot een zeer geconcentreerde herprogrammering in de eerste helft van het jaar: het Staatsbezoek aan Griekenland, dat van 2 tot 4 mei zal plaatsvinden, wordt onmiddellijk gevolgd door de prinselijke missie naar het Verenigd Koninkrijk van 9 tot 12 mei, en vervolgens de prinselijke missie naar de Verenigde Staten van 4 tot 12 juni 2022. Deze zeer snelle opeenvolging betekent dat het team van het Agentschap het in een korte periode erg druk zal hebben. Gezien de geringe omvang van het team moest een beroep worden gedaan op collega's buiten de dienst om versterking te krijgen. Het Staatsbezoek aan Griekenland zal een uitdaging op zich zijn, aangezien het in 3 maanden zal moeten worden georganiseerd in plaats van in de gebruikelijke 9 maanden. De prinselijke missies zijn zeer populair bij bedrijven, met meer dan 400 deelnemers voor het VK en meer dan 500 voor de VS.

De tweede helft van het jaar zal iets minder hectisch zijn met een Staatsbezoek aan Litouwen van 24 tot 26 oktober, en een prinselijke missie naar Japan van 5 tot 9 december om het jaar in stijl af te sluiten.

Tegelijkertijd zal de dienst Studies twee nieuwe sectorale publicaties realiseren: "Belgian entertainment technologies" en een tweede over een nog nader te bepalen thema. De publicatie over het gebruik van vrijhandelsakkoorden zal het onderwerp zijn van nieuwe ontwikkelingen, waaronder een afzonderlijke ‘paper’ over de rol van ‘Logistics Service Providers’.

In 2022 zal ook de nieuwe mobiele applicatie voor de Staatsbezoeken worden gelanceerd. Deze applicatie zal worden ontwikkeld dankzij de middelen die vrijkomen in het kader van het Europese herstelplan. De applicatie zal voor het eerst operatief zijn tijdens het Staatsbezoek aan Griekenland in mei.

Eveneens dankzij de Europese fondsen zullen we herinvesteren in het Synergy-platform, de essentiële ondersteuning voor de organisatie van Staatsbezoeken en prinselijke missies, om nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen en de onontbeerlijke migratie naar Sharepoint 2019 uit te voeren.

De database van de Belgische exporteurs zal verder worden verfijnd en verbeterd. Het Trade4U-team gaat voor Belgische bedrijven op zoek naar gerichte internationale businessopportuniteiten uit verschillende bronnen over de hele wereld.

2022 belooft dus een druk jaar te worden, en het team van het Agentschap is klaar om de uitdagingen aan te pakken.

Bron: Activiteitenverslag 2021, Agentschap voor Buitenlandse Handel
Publicatiedatum: mei 2022

Activiteitenverslag

Dotaties Agentschap voor Buitenlandse Handel (2022 - 2023)

De financiering van het Agentschap wordt verzekerd door een geïndexeerde jaarlijkse Federale dotatie en door bijdragen van de Gewesten, volgens de verdeelsleutel “personenbelasting”.

De ontvangsten in de begroting 2022 bedroegen € 4.353.465,00:

Tabel van de dotaties 2022

Voor 2023 bedragen de ontvangsten van de federale en gewestelijke instanties € 4.525.258,00:

Tabel van de dotaties 2023

 

Wie zijn wij?

De bevoegdheid "buitenlandse handel" heeft in België de laatste decennia enkele fases van regionalisering doorgemaakt. Tot 1990 was de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) de belangrijkste instelling voor exportpromotie. In 1990 werd een Waals agentschap Agence wallonne à l'Exportation & aux Investissements étrangers opgericht, in 1991 kwam er een Vlaams equivalent Flanders Investment & Trade. In datzelfde jaar ontstond eveneens Brussel Invest & Export, nu hub.brussels genaamd. Het Samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de Federale Overheid en de Gewesten legde de basis voor het ontstaan van het Agentschap voor Buitenlandse Handel.

Groepsfoto ABH collega's
 © BelgaImage / Laurie Dieffembacq

 


OVERZICHT VAN 15 JAAR
AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL

Overview of 15 years Belgian Foreign Trade Agency

Remote video URL

On December 18th 2018 we celebrated the 15th anniversary of the Belgian Foreign Trade Agency in presence of His Majesty the King, Honorary President of the Agency, and Her Royal Highness Princess Astrid, Representative of His Majesty the King.