Het Agentschap voor Buitenlandse Handel, verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website: https://www.abh-ace.be.

Nalevingsstatus

Deze website werd als gedeeltelijk conform beschouwd, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd op 31/01/2022. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen.

Niet-toegankelijke inhoud

Volgens bovenvermeld auditverslag bevatten toen enkele pagina’s een aantal technische en 1 inhoudelijke tekortkoming op het vlak van toegankelijkheid.

Volgend inhoudelijk punt diende te worden herzien:

  • Gebruik h1-h6 om sectiekoppen te identificeren.

Volgende technische punten dienden te worden herzien:

  • Het mislukken van de succescriteria 1.3.1 en 4.1.2 had te maken met het feit dat de associatie tussen het label en de UI-component niet programmatisch te bepalen is.
  • Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van minstens 4,5:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond.
  • Zorg voor een verzendknop.
  • Gebruik van formulierelementen en links.

Voorgestelde alternatieven

Geen alternatieven, zie rubriek Verbeteringsplan.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met: nancy.willems@abh-ace.be.

In geval van geen antwoord of een onbevredigend antwoord via feedback, kan u contact opnemen met de Federale Ombudsman:
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
E-mail: contact@federaalombudsman.be

Website Federale Ombudsman:
http://www.federaalombudsman.be/nl/

Verbeteringsplan

De aangehaalde technische tekortkomingen werden doorgegeven aan de leverancier van deze website, die deze heeft behandeld en herzien op 21/03/2022.
De inhoudelijke tekortkoming werd op hetzelfde moment eveneens door het Agentschap voor Buitenlandse Handel herzien.

Deze verklaring is op 02/02/2022 opgesteld.

 

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 14/03/2024.