Publicatie “Belgian exporters & Free Trade Agreements - A closer look”

De publicatie “Belgian exporters & Free Trade Agreements - A closer look” onderzoekt in welke mate Belgische exporteurs vrijhandelsakkoorden (FTAs) gebruiken, en hun beweegredenen om dit wel of niet te doen.

In het eerste deel wordt stilgestaan bij hoeveel importtarieven er bespaard kunnen worden op Belgische producten dankzij vrijhandelsakkoorden, en in welke mate deze potentiële voordelen ook worden gebruikt. De publicatie geeft een breed overzicht met aandacht voor partnerlanden en exporterende sectoren, maar focust ook op combinaties van beide om tot quick wins te komen. Tot slot wordt de rol die de preferentiële marge speelt in het gebruik van vrijhandelsakkoorden kort onderzocht.

In deel 2 wordt, aan de hand van een survey waaraan meer dan 500 respondenten deelnamen, gezocht naar redenen waarom Belgische exporteurs al dan niet een vrijhandelsakkoord gebruiken. Met deze informatie kunnen exporteurs aan de slag om te kijken waarom sommige van hun concullega’s een vrijhandelsakkoord relevant vinden en hoe deze omgaan met uitdagingen zoals Rules of Origin, waarom andere exporteurs geen vrijhandelsakkoord gebruiken en hoe nog andere bedrijven die met een tussenpersoon werken met vrijhandelsakkoorden omgaan.

“Belgian exporters & Free Trade Agreements - A closer look” werd gerealiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in samenwerking met zijn partners FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en AWEX. Door ook verder te bouwen op de inzichten van de voorgaande publicatie uit 2021 levert deze publicatie een robuust beeld op van het gebruik van vrijhandelsakkoorden door Belgische exporteurs.

Download de publicatie (EN) hier

cover FTA publicatie 2023

 

PUBLICATIE "THE ROLE OF LOGISTICS SERVICE PROVIDERS IN THE UTILIZATION OF FTAS BY EXPORTERS"

De publicatie "The role of logistics service providers in the utilization of FTAs by exporters":

  • geeft inzicht in hoe expediteurs, douane-expediteurs, scheepsagenten en hun collega-exporteurs kunnen helpen concurrerender te worden in het buitenland door hen bij te staan bij het gebruik van vrijhandelsakkoorden;
  • is gebaseerd op feedback uit enquêtes en diepte-interviews. Met antwoorden op verschillende vragen zoals "Waarom informeren sommige logistieke dienstverleners hun klanten niet over vrijhandelsakkoorden" en "Hoe kunnen logistieke dienstverleners hun klanten helpen om vrijhandelsakkoorden te gebruiken", zijn de resultaten van de publicatie niet alleen bedoeld voor exporteurs, maar ook voor logistieke dienstverleners en beleidsmakers.

Deze publicatie werd gerealiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in samenwerking met zijn partners de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en AWEX. 

    Download de publicatie (EN) hier

Cover studie "The role of logistics service providers in the utilization of FTAs by exporters"

Een zeer succesvol webinar werd op 15 maart 2022 georganiseerd in samenwerking met onze partners, de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en Wallonia Export & Investment Agency (AWEX), naar aanleiding van de lancering van de publicatie "The role of logistics service providers in the utilization of FTAs by exporters", in nauwe samenwerking met de Europese Commissie en Forward Belgium.  

U kan de OPNAME VAN HET WEBINAR hierna bekijken:

Remote video URL

 

Onze collega Wouter Decoster, International Trade Analyst, was uitgenodigd om een ​​presentatie te geven in de marge van de Executive Roundtable on Rules of Origin, georganiseerd door UNCTAD en het European University Institute.

Bekijk de video hier:

Remote video URL

 

PUBLICATIE OVER DE IMPACT VAN DE COVID-19 CRISIS OP DE BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL

* Deel 2 - 2020

De publicatie over de impact van de COVID-19 crisis op de Belgische buitenlandse handel meet de gevolgen van deze pandemie voor zowel de Belgische in- als uitvoer van goederen tijdens het volledige jaar 2020.   

Op basis van de in- en uitvoercijfers werden de tien sectoren geïdentificeerd die het meest door de gezondheidscrisis zijn getroffen. De prestaties van België werden ook vergeleken met die van haar buurlanden en met die van landen met een vergelijkbare exportstructuur.

Het tweede deel van deze publicatie legt de focus op een micro-economische analyse van individuele prestaties van exporterende bedrijven in 2020.

Download de Nederlandstalige publicatie hier.
      
      Cover  STUDIE OVER DE IMPACT VAN DE COVID-19 CRISIS OP DE BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL - DEEL2

Deze publicatie is het resultaat van 12 maanden statistisch onderzoek en een micro-economische analyse van individuele prestaties van exporterende bedrijven in 2020.

Een zeer succesvol webinar werd georganiseerd in samenwerking met onze partners, de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en Wallonia Export & Investment Agency (AWEX), naar aanleiding van de lancering van onze publicatie: "Impact van de COVID-19-crisis op de Belgische buitenlandse handel - deel 2 - 2020". U kan de OPNAME VAN HET WEBINAR hierna bekijken:

Remote video URL


* Deel 1 - Tijdens de eerste lockdown (maart-mei 2020)

De publicatie over de impact van de COVID-19 crisis op de Belgische buitenlandse handel meet de gevolgen van deze pandemie voor zowel de Belgische in- als uitvoer van goederen tijdens de eerste lockdown (maart-mei 2020).  

Op basis van deze cijfers werden de tien sectoren geïdentificeerd die het meest door de gezondheidscrisis zijn getroffen. De prestaties van België werden ook vergeleken met die van haar buurlanden en met die van landen met een vergelijkbare exportstructuur. Een reeks interviews met sectorfederaties illustreert bovendien de effecten van de crisis op de internationale handelsprestaties van bedrijven die actief zijn in de tien meest getroffen sectoren.  

Ten slotte worden de veerkracht van België en de factoren die zullen bijdragen tot een duurzaam sociaaleconomisch herstel in het kader geplaatst van de 'COVID Economic Recovery Index', een nieuw concept dat ontwikkeld werd door de denktank Horizon Group.

 Download de publicatie (NL) hier               

cover studie

  Download de publicatie (EN) hier

cover studie

De publicatie “Impact van de COVID-19 crisis op de Belgische Buitenlandse Handel” is het resultaat van 3 maanden statistische analyse en interviews met grote sectorfederaties van België en werd gerealiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel op vraag van zijn partners de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en AWEX. 

Meer dan 500 mensen namen op 19 november 2020 deel aan ons webinar “Covid-19: recovery prospects for Belgian Foreign Trade”, dat naar aanleiding van de lancering van onze publicatie betreffende de “Impact van de COVID-19 crisis op de Belgische Buitenlandse Handel” werd georganiseerd in samenwerking met onze partners de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en AWEX. U kan de OPNAME VAN HET WEBINAR hierna bekijken:

Webinar - Covid-19: Recovery Prospects for Belgian Foreign Trade

Remote video URL

 

Download hier het PERSOVERZICHT omtrent de impact van de COVID-19 crisis op de Belgische buitenlandse handel.

cover studie


publicatie OVER HET GEBRUIK VAN VRIJHANDELS­AKKOORDEN DOOR BELGISCHE EXPORTEURS"

De publicatie over het gebruik van vrijhandelsakkoorden door Belgisch exporteurs analyseert in welke mate Belgische uitvoerders gebruik maken van de bestaande vrijhandelsakkoorden. Daarnaast wordt onderzocht wat de achterliggende redenen hiervoor zijn. Hiervoor werd gewerkt vanuit twee invalshoeken.

In eerste instantie werd aan de hand van data van de Europese Commissie nagegaan of Belgische uitvoerders al dan niet efficiënt gebruik maken van de vrijhandelsakkoorden. Bijzonder aandacht werd geschonken aan specifieke sectoren en landen waar de vrijhandelsakkoorden nog het meeste impact kunnen hebben. Ook werd er een vergelijking met de EU gerealiseerd.

In tweede instantie werd aan de hand van de resultaten van een survey gekeken waarom Belgische uitvoerders al dan niet gebruik maken van vrijhandelsakkoorden, en welke rol derde partijen zoals shipping agents in dit proces spelen.

Op basis hiervan werden 20 bevindingen naar voren geschoven. Met deze bevindingen kunnen de bevoegde partners desgewenst gericht actie ondernemen om bedrijven, in het bijzonder kmo’s, aan te moedigen meer gebruik te maken van de preferentiële tarieven en op die manier hun competitiviteit in het buitenland te verhogen.

De studie Belgian Exporters & Free Trade Agreements: a good match?” werd gerealiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel in samenwerking met zijn partners FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en AWEX. 

  Download de publicatie (EN) hier

cover studie

Meer dan 400 mensen namen op 4 februari 2021 deel aan ons webinar “How Belgian exporters (can) gain a competitive advantage thanks to FTAs”, dat naar aanleiding van de lancering van onze publicatie Belgian Exporters & Free Trade Agreements: a good match?” werd georganiseerd, in samenwerking met onze partners de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade (FIT), hub.brussels en AWEX. U kan de OPNAME VAN HET WEBINAR hierna bekijken:

Webinar - How Belgian exporters (can) gain a competitive advantage thanks to FTAs

Remote video URL